Pravidla a startovné

KUTNOHORSKÝ BIKE MARATON 2015

Kutnohorský BULLS Bike maraton 2016 (dále KHBBM), závod na horských kolech pro širokou sportovní veřejnost, který obsahuje několik úrovní, tedy délek tratí 12 -50 km.


I. REGISTRACE


Registrace závodníka do KHBBM probíhá pomocí registračního formuláře na webových stránkách ORGanizátora závodu www.khbikemaraton.org , nebo v den startu závodu. Registrační kancelář se uzavírá 1 hodinu před startem závodu.

Závodník je zodpovědný za správné a úplné vyplnění registračního formuláře. V případě špatně nebo neúplně vyplněného formuláře se vystavuje riziku, že jeho výsledek bude chybně zpracován a nebude tak klasifikován v celkovém pořadí závodu. Nedodržení povinnosti přihlásit se do správné kategorie, a to i neúmyslné, má za následek diskvalifikaci. ORGanizátor závodu si vyhrazuje právo správnost údajů kontrolovat, především u kategorie - muži nad 100 kg, převážením závodníka.

Pro start v kategorii Elite a U-23, je zapotřebí licence ČSC.

II. KATEGORIE


Kategorie vypsané KHBBM 2016, se řídí věkem závodníka, který bude dosažen k 31.12.2016.


50 km

Ženy Muži Družstva
 • Ž-18 M-18 *DMIX1 ( ženy – muži )
 • Ž-40 Elita M-40 Elita *DMAN1 ( muži )
 • Ž-50 M-50
 • M-60
 • M-100 kg

25 Km

Ženy Muži Družstva
 • Ž-18 M-18 *DMIX2 ( ženy – muži )
 • Ž-40 M-40 *DMAN2 ( muži )
 • Ž-50 M-50 *DWOM2 ( ženy )
 • M-60
 • M-100 kg

NOVA rodinná jízda – 15 km

Ženy Muži Junioři Družstva
 • Ž-18 M-18 T-15 *DNOVA3
 • Ž-40 M-40 T-18 *DMIX3
 • Ž-50 M-50 T-20 *DWOM3
 • M-60

Kategorie pro tělesně postižené:

Trasa 15km
 • 1. handbike ženy
 • 2. handbike muži
 • 3. junior handicap
 • 4. tricykl

Trasa 25km

 • 1. handicap ženy, Kategorie C
 • 2. handicap muži, Kategorie C1, C2
 • 3. tandem

Trasa 50km

 • 1. handicap muži, Kategorie C3, C4, C5
 • e-kola (technická přejímka u prezentace)

KH Tour Cup – děti

DT0 odstrkovadla
 • Z7 M7 ( děvčata a chlapci 6 – 7 let )
 • Z9 M9 ( děvčata a chlapci 8 – 9 let )
 • Z11 M11 ( děvčata a chlapci 10 – 11 let )
 • Z13 M13 ( děvčata a chlapci 12 – 13 let )
 • Z15 M15 ( děvčata a chlapci 14 – 15 let )

III. Startovné

 • Startovné na závod KHBBM 2016 je stanoven na 400,- Kč on-line registrací a 450,- Kč při registraci v den startu.
 • Startovné dětských závodů je 50,- Kč při registraci v den startu.
 • V případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci (živelné pohromy, epidemie atd.), se zaplacené startovné závodníkům nevrací.

IV. Pravidla závodu

 • Účastník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu, neboť závod se jede za plného silničního provozu a je povinen dbát příkazů ORGanizátorů závodu.
 • Každý účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí.
 • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Závodník musí absolvovat závod s ochranou přilbou, která je opatřena platnou homologací, upevněnou na hlavě.
 • Závodník musí mít předepsaným způsobem upevněné startovní číslo na přední straně řidítek, tak aby bylo čitelné rozhodčími.
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Dle vlastního uvážení je pro hlavní závod povoleno funkční horskékolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.
 • Jednotlivé startovní vlny jsou jasně a viditelně oddělené, držitelé tzv. "Divokých karet", mohou být nasazeni dle uvážení ORGanizátora a nelze proti nim jakkoliv protestovat.
 • Technickou pomoc v závodě lze přijmout pouze na občerstvovacích stanicích od mechaniků technické pomoci. Náhradní díly může závodník přijmout kdekoliv na trati, použít je však musí sám.
 • Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať, včetně všech průjezdních kontrol.
 • Pořadí závodníků určuje jejich projetí cílem.

V. Protesty

 • Protest proti výsledkům jednotlivého závodníka nebo celého závodu je možné podat pouze v den konání do 1 hodiny po skončení závodu, a to písemně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli závodu a složením depozitu ve výši 1.000,- Kč.
 • Hlavní rozhodčí může udělit na základě uznaného protestu časovou penalizaci, anebo závodníka diskvalifikovat, či jakýmkoliv způsobem upravit výsledkovou listinu.
 • Oficiální výsledky jsou potvrzeny až podpisem hlavního rozhodčího, obvykle do 24 hodin po závodě.

VI. Sankce

 • Při porušení soutěžního řádu závodníkem uděluje hlavní rozhodčí sankce v podobě časové penalizace nebo diskvalifikace ze závodu.
 • Při potvrzeném zkrácení tratě uděluje hlavní rozhodčí sankce v podobě časové penalizace nebo může být závodník diskvalifikován ze závodu.
 • Závodník bude diskvalifikován v případě výrazného zkrácení trasy závodu.
 • Závodník bude diskvalifikován při jízdě bez ochranné helmy.
 • Závodník bude diskvalifikován pokud neprojede startovní branou do 15 minut po startovním signálu.
 • O všech sankcích rozhoduje hlavní rozhodčí, proti jeho rozhodnutí se nedá odvolat.

VII. Vyhlášení výsledků

 • Neoficiální výsledky budou zveřejňováni vždy po projetí 50 závodníků cílem v místě závodu.
 • Pokud nebude podán do 30 minut po vyvěšení výsledkové listiny protest hlavnímu rozhodčímu, stanou se výsledky předlohou pro vyhlášení.
 • Na jednotlivých závodech budou prvním třem v kategorii Elite a U-23 předány šeky.

ŽENY a MUŽI ELITE

 • 1.místo 3.000,- Kč 7.000 ,- Kč
 • 2.místo 2.000,- Kč 5.000 ,- Kč
 • 3.místo 1.000,- Kč 3.000 ,- Kč
 • 4.místo 500,- Kč 1.000 ,- Kč
 • 5.místo 500,- Kč 500 ,- Kč

 • Oficiální výsledky závodů budou zveřejněny na webových stránkách www.khtour.org do 24 hodin po skončení závodu.
 • Zkratky používané ve výsledcích: DNF - závodník nedokončil závod, DNS - závodník do závodu neodstartoval, DQ - závodník byl v cíli diskvalifikován.
 • Reklamaci údajů uvedených ve výsledkových listinách na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů od závodu.
 • Předání ceny při každém závodě i při celkovém vyhlášení je podmíněno osobní účastí závodníka.